+372 5157 725 info@kiruvere.ee

Kodukord sõdalastele

Korralduskomitee poolt määratakse Muinaslaagri toimumise ajaks Sõjapealik, kellele kõik Muinaslaagrist osavõtvad sõdalased alluvad ja kelle korraldused on kõikidele sõdalastele kohustuslikud. Sõdalasteks loetakse Muinaslaagris relvi kandvad ja neid Sõjapealiku hinnangul adekvaatselt kasutada oskavad osalejad. Kui Sõjapealik ja/või korraldajad otsustavad, et sõdalane ei ole võimeline ja/või vääriline Muinaslaagris sõjamängudest osa võtma ning relva kandma, siis tohib see sõdalane korraldajate loal Muinaslaagris viibida vaid osalejana. Muinaslaagri korralduskomitee soovitab tungivalt kõikidel sõdalastel enne Muinaslaagrisse saabumist teha ära vajalikud vaktsineerimised (näiteks teetanusesüst), kuna Muinaslaagris on kohapealsed arstiabi võimalused arusaadavatel põhjustel piiratud ning iga sõdalase tervise eest vastutab lõppkokkuvõttes vaid tema ise. Samuti oodatakse kõikidelt Muinaslaagrisse saabuvatelt taaskehastamisgruppidelt minimaalsete esmaabitarvete ja neid kasutada oskava personali olemasolu (vähemalt üks isik iga grupi kohta) ning vajadusel oma abi pakkumist kõikidele kannatanutele, olgu nendeks sõdalased, teised osalejad või publik.

 

Reeglid sõdalastele

Relvis sõdalastele kehtivad Muinaslaagri territooriumil ja selle vahetus ümbruses kogu ürituse toimumise ajal järgmised reeglid:

• Sõdalastelt oodatakse Sõjapealiku ja teiste korraldajate juhtnööride täitmist, seltsimehelikku, korrektset ja viisakat käitumist, sõjamängudes ja ühistöödes osalemist ja oma relvade ning varustuse eest hoolitsemist;

• Sõdalane peab tulema Muinaslaagrisse oma relvade ja varustusega, mis peavad vastama korraldajate poolt sätestatud autentsus- ja ohutusnõuetele. Iga sõdalane vastutab oma relvade ja varustuse eest ise. Relvade ja varustuse laokile jätmine on taunitav. Kiruvere Muinaslaagris kehtivate tavade kohaselt on terariistade maasse ja kasvavatesse puudesse löömine rangelt keelatud;

• Alkoholi võivad sõdalased tarvitada vaid mõõdukas koguses ja mitte mingil tingimusel Muinaslaagri sõjamängude ajal. Alkoholi tarvitanud sõdalased Muinaslaagris relvi kanda ei tohi ning samuti neil on keelatud osalemine sõjamängudel;

• Sõjamängude ja eriti relvadega võitluse puhul peavad sõdalased kinni pidama üldise ohutuse põhimõtetest ja headest käitumistavadest. Kõik kasutatavad relvad ja varustus peavad olema läbinud autentsus- ja ohutuskontrolli. Mõne osaleja vigastuse puhul tuleb võitlus koheselt katkestada ja kannatanule anda esmaabi. Korraldajate poolt eemaldatud sõdalased peavad koheselt platsilt lahkuma ja neil on keelatud edasistest sõjamängudest osa võtta;

• Enne iga võitluse/sõjamängu toimumist selgitavad korraldajad konkreetse võitluse/sõjamängu sisu ja reegleid. Võitlusest/sõjamängust osavõtjad on selle algushetkeks korrektselt ja üheselt aru saanud kehtivatest reeglitest ning korraldajate vastavatest juhtnööridest;

• Sõdalaste isiklikud ja grupisisesed auastmed, privileegid ja tavad on tunnustatud ja lubatud vaid juhul, kui nende rakendamine ei sega Muinaslaagri kodukorda ja ei lähe vastuollu korraldajate ning Sõjapealiku juhtnööride ja korraldustega. Ka grupijuhid ja pealikud on kohustatud osa võtma ühisest tööst ja täitma korraldajate juhtnööre;

• Kui konkreetse võitluse/sõjamängu sisu ja reeglid näevad ette võitja, siis on teistel samas võitluse/sõjamängu osalenud sõdalastel õigus võitja korraldajate ees põhjendatult vaidlustada ühe tunni jooksul peale tegevuse lõppemist. Korraldajad teeb peale kaebuste ärakuulamist ja tegevuse lõppemisest ühe tunni möödudes oma otsuse ning kuulutab avalikult välja võitja, andes talle üle ettenähtud autasu. Korraldajate otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele;

 

Relvastus- ja varustusnõuded

Kiruvere Muinaslaager seab oma ajastupiiranguks ajavahemiku 9. sajandi ja 12. sajandi p.Kr vahel (orienteeruvad aastad 850-1150) ning geograafiliseks keskpunktiks Muinas-Eesti. Kõik Muinaslaagris kasutatavad ja näha olevad relvad ja varustus peavad oma kujult, värvilt ja tegumoelt vastama seatud ajastupiiridele, välja nägema ja tunduma autentsed ning seatud ajastule vastavad. Hinnang antakse ka kõikide relvade, esemete ja turviseosade kvaliteedile (autentsena tunduv, kuid kehvasti valmistatud relva, eseme või turviseosa kandmine ja kasutamine Muinaslaagris on keelatud). Mitteautentsete turviseosade kasutamine on lubatud vaid varjatult ja korraldajate loal ning tingimusel, et see ei lähe vastuollu Muinaslaagris kehtivate põhimõtete ja reeglitega.

Seetõttu on kõikidele sõdalastele ja teistele sõja- ning võistlusmängudes osalevatele isikutele kohustuslik läbida eelnev varustuse ja relvastuse autentsuskontroll, mille viivad läbi korraldajad/korralduskomitee poolt selleks seatud isikud. Lisaks autentsusnõuete peavad Muinaslaagris kasutatavad ja näha olevad turvised-relvad vastama veel järgmistele nõuetele:

 

• Kiruvere Muinaslaagri nõuded turvisele on järgmised:

1. Kiiver – Kiiver peab kaitsma sõdalase pead ja soovitatavalt ka vähemalt osaliselt sõdalase nägu. Soovituslik on kasutada koonilisi ninakaitsmega nn. Normannikiivreid või nende kohalikke analooge. Kiivriga koos on kohustuslik kanda kaela kaitsvat aventaili või coifi, mille all peab olema täiendav riidest turvis, mis lööke pehmendab. Needitud rõngastest aventaili või coifi asemel võib kanda paksemat riidest kaelaturvist juhul, kui see vastab seatud autentsus- ja ohutusnõuetele;

2. Turvis – Muinaslaagris lubatud turvisteks on needitud rõngassärgid koos selle all kantava lisaturvisega (õhem gambeson, paksem särk) ja paksemad gambesonid või särgid iseseisva turvisena. Igasugused muud turvised vajavad Muinaslaagri korraldajate eriluba. Turvis peab kaitsma sõdalase keha vähemalt küünarnukist ja põlvedest saadik ning olema korraldajate arvates piisavalt turvaline relvastatud võitluse jaoks;

3. Käekaitsed – Kui sõdalase turvis ei kata käsivarsi küünarnukist allapoole, siis on relvastatud võitluse ajal on kohustuslikud käsivarsi randmest küünarnukini katvad varjatud käekaitsed. Nähtavad käekaitsmed on Muinaslaagris rangelt keelatud;

4. Kindad – Kindad peavad kaitsma sõdalase mõlemat kätt relvastatud võitluse ajal. Sõjalise otstarbega turviskinnastest ei ole tegelikult antud ajaperioodist andmeid. Seega peavad just kindad oma kujult, värvilt ja tegumoelt välja nägema ja tunduma ajalooliselt korrektsed ning seatud ajastule vastavad. Korraldajad paluvad kinnaste väljanägemisele erilist rõhku panna, kuna just kindad, kui ajalooliselt mittetõestatud, kuid turvalisuse eesmärgil vajalikud turvisedetailid, kipuvad paljudel sõdalastel olema mitteajastutruu väljanägemisega;

5. Kilp – Muinaslaagris lubatud kilbid peavad olema valmistatud laudadest ja kilbiserv peab olema kaetud nahaga. Soovitatavalt on kilp valmistatud kisklaudadest ja kaetud esiküljelt toornaha või riidega. Lubatud on kasutada ka saelaudu, kuid kilp peab oma kujult, värvilt ja tegumoelt vastama seatud ajastupiiridele, välja nägema ja tunduma autentne ning seatud ajastule vastav. NB! Muinaslaagri võitlusmängudest osavõtvad sõdalased peavad omama piisavalt varukilpe kõikide vajalike ürituste jaoks. Korraldajad soovitavad kaasa tuua vähemalt 2 kilpi iga võitluses osaleva sõdalase kohta;

6. Nähtavad jalakaitsmed on Muinaslaagris rangelt keelatud. Ainsad nähaolevad kaitsmed tohivad olla autentsed sääremähised. Kuna relvastatud võitluses võib osapoolte kokkuleppel teha lööke ka põlve ja sellest allapoole, siis on mitteajastutruude jala- ja põlvekaitsmete kasutamine tubgivalt soovitatav;

 

• Kiruvere Muinaslaagri nõuded relvadele on järgmised:

1. Relvad peavad oma kujult, värvilt ja tegumoelt vastama seatud ajastupiiridele, välja nägema ja tunduma autentsed ning seatud ajastule vastavad. Relvastatud võitluses on lubatud kasutada võitlusnuge, mõõku, kirveid, viskeodasid (lubatud kasutada vaid korraldajate loal) ja odasid, mis peavad olema seatud ajastul (9. sajand – 12. sajand) Muinas-Eestis ja sellele geograafiliselt lähedalasuvates piirkondades levinud relvade originaalilähedased koopiad. Kõikide teiste relvatüüpide võitluses kasutamine on lubatud vaid ja ainult korraldajate eriloal. Relva omamine ei anna automaatselt õigust seda võitluses kasutada. Kõik relvad, turvised ja muud võitluses/sõjamängudel kasutatavad esemed peavad olema läbinud kohustusliku autentsuskontrolli;

2. Erireeglid kehtivad viskodade ja vibude kasutamise kohta. Kui korraldajad ei ole spetsiaalselt selliste relvade kasutamist mingis võitluses/sõjamängus lubanud, siis on selliste relvade kasutamine rangelt keelatud. Kõik võitluses kasutatavad nooled peavad olema ohutuks muudetud vastava pehmendava otsikuga ja omama lisaks ka stabilisaatoreid. Terava otsikuga või ilma otsikuta noolte kasutamine võitluses või sõjamängus on keelatud. Kõikidel osalejatel, kes soovivad vibu kasutada, tuleb läbida täiendav kontroll korraldajate ees, kes hindavad osaleja võimekust oma relva käsitsemisel;

3. Relvastatud võitluses kasutatavad relvad peavad olema nüristatud ja korraldajate hinnangul ohutud. Niipalju kui ohutus- ja turvanõuded lubavad, peavad kasutatavad relvad olema säilitanud oma originaalse kuju ja otstarbe. Teravate või mittenüristatud relvade kasutamine võitluses on rangelt keelatud, kuid korraldajad soodustavad selliste relvade kandmist ja eksponeerimist Muinaslaagris ajaloolise tõepära nimel. Samas on rangelt keelatud selliste relvadega võidelda ka siis, kui mõned osalejad soovivad korraldada omal vastutusel nüristamata relvadega võitlust. Nii nüristatud, kui nüristamata relvi on rangelt keelatud anda publikule kasutamiseks või muudeks tegevusteks. Publikut tohib relvade juurde lubada vaid sõdalaste järelevalve all ja eriti rangelt on keelatud anda oma relvi joobes või vägivaldselt käituvate isikute kätte. Oma relvadega mitteväärikalt ümberkäivad sõdalased ja teised osalejad kaotavad Muinaslaagri toimumise ajaks relvakandmisõiguse, nende relvad konfiskeeritakse korraldajate poolt ja tagastatakse omanikele alles peale Muinaslaagri lõppu;

4. Muinaslaagris kantavad ja kasutatavad relvad, turvised ja muud võitluses kasutatavad esemed peavad olema puhtad, korralikult hooldatud ja korraldajate hinnangul ohutud nii kandjatele, teistele osalejatele, kui ka publikule. Roostes ja sakiliste servadega relvad ja turviseosad on Muinaslaagris keelatud ohutuseesmärkidel. Võitluse või muu kasutamise käigus murdunud või ohtlikult vigastatud relvade edasine kasutamine on keelatud. Soovitame kõikidel sõdalastel hoolitseda eelnevalt omaenda ja oma kaaslaste relvade ja turvisosade eest ning kaasa võtta selleks vajalikud vahendid. Tuletame meelde, et tänapäevaste hooldusvahendite ja tööriistade avalik kasutamine Muinaslaagris on keelatud (publiku ja teiste osalejate eest varjatud kasutamine on lubatud), kuid Muinaslaagri rannas on ka piisavalt liiva ja kive oma relvade/turviste korrastamiseks;

5. Kõikidelt sõdalaste ja teistelt sõjamängudes osalevatelt isikutelt oodatakse korrektset ja väärikat käitumist enda, oma varustuse, teiste osalejate ja publiku suhtes. Mitteväärikalt käitunud sõdalane kaotab kõigepealt oma relvakandmis- ja sõjamängudes osalemise õiguse, korduva rikkumise puhul tuleb süüdlasel Muinaslaagrist lahkuda ning tema osalemine tulevastel üritustel võib olla piiratud;

 

Võitluste ja sõjamängude reeglid

Kohustuslikud nõuded kõikidele Muinaslaagris toimuvatele võitlustele ja sõjamängudele on:

1. Kõik konkreetses võitluses/sõjamängus osalejad on rangelt kohustatud kinni pidama tegevusreeglitest ja põhimõtetest. Kuna Muinaslaagris toimuvad võitluste ja sõjamängude reeglid ja põhimõtted ei näe ette vihast võistlust, siis loetakse aggressiivset ja toorest käitumist Muinaslaagri jaoks sobimatuks ning selliselt käituv osaleja diskvalifitseeritakse. Eriti ränga reeglite ja/või põhimõtete rikkumise puhul võib osaleja kaotada õiguse Muinaslaagri toimumise ajal relva kanda, võitlustes/sõjamängudes osaleda ja/või Muinaslaagris viibida. Iga võitluse/sõjamängu puhul teatab reeglid ja jälgib nendest kinnipidamist konkreetse tegevuse organisaator/korraldajate poolt määratud isik, kelle otsused ei kuulu edasikaebamisele ning on lõplikud;

2. Relvastatud võitluse reeglid on kehtestatud eelkõige ohutust, vaatemängu ja osavõtjate tervist silmas pidades. Relvalöögid ja torked põlve ja sellest allapoole on keelatud, samuti on keelatud löögid ja torked näkku, kubemesse ja kaitsmata kohtadesse ning kõik löögid ja torked suunaga alt ülesse. Torked mõõga ja võitlusnoaga on keelatud. Oda kasutades on torked küll lubatud, kuid neid sooritades on vaja hoida odaotsa suunaga allapoole. Kirvelöögid peavad olema pidurdatud. Kui võitleja ei ole kindel oma löögi sihtimises, ei suuda oma relva piisavalt kontrollida või ei suuda pehmendada oma relvalööki, siis on korraldajate nõudeks selline löök hoopis sooritamata jätta. Muinaslaagris toimuv võitlus on alati sõbralik ja seltsimehelik ning eesmärgiks ei ole üksteisele viga teha;

3. Kui konkreetse võitluse/sõjamängu sisu ja reeglid näevad ette võitja, siis on teistel samas võitluse/sõjamängus osalenud sõdalastel õigus võitja korraldajate ees põhjendatult vaidlustada ühe tunni jooksul peale tegevuse lõppemist. Võistluse korraldajad teevad peale kaebuste ärakuulamist ja tegevuse lõppemisest ühe tunni möödudes oma otsuse ning kuulutavad avalikult välja võitja, andes talle üle ettenähtud autasu. Võistluse korraldajate otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele;

4. Kui mõni sõdalane soovib korraldada täiendavat tegevust (võistlust, duelli, sõjamängu vms.), siis on temal ja teistel soovijatel õigus selline tegevus Muinaslaagris korraldada tingimusel, et nimetatud tegevus on korralduskomiteega kooskõlastatud, ei sega teisi Muinaslaagris toimuvaid tegevusi ega teisi osalejaid ning publikut ning ei lähe vastuollu Muinaslaagris kehtivate reeglite ja nõudmistega ning põhimõtetega;

Close Menu