+372 5157 725 info@kiruvere.ee

Kodukord kauplejatele, käsitöölistele ja esinejatele

Müügikohti on Muinaslaagris piiratud arvul ning toidu müümine publikule korraldajate monopol. Kõikide käsitööliste/müüjate/esinejate tegevus ja kaup peab teenima Muinaslaagri põhieesmärki – tutvustada muinasaega. Korraldajate ettekirjutustele ja Muinaslaagri kodukorrale mittevastav müügi- ja äritegevus on Muinaslaagri territooriumil keelatud.

Kauplejate, käsitööliste ja esinejate riietusele, jalanõudele ja aksessuaaridele kehtivad samad autentsusnõuded, mis kõikidele teistele osalejatele. Autentsuskontrolli mitteläbinud riietuse, jalanõude, aksessuaaride või muude esemete kandmine Muinaslaagris on keelatud;

Muinaslaagris kehtivad kauplejatele, käsitöölistele ja esinejatele lisaks üldistele reeglitele ja põhimõtetele veel järgmised nõuded:

 

Kauplejad

• Kauplejatel on vaja registreerumisvormis kirjeldada oma kaupa ja selle seotust (materjalid, tehnoloogia, visuaalne sarnasus originaalile jne.) ajaloolise taustaga;

• Muinaslaagri territooriumil toimuva müügitegevuse tarvis loa ja müügikoha saamiseks tuleb see kindlasti ära märkida registreerumisvormis ning nõustuda korraldajate poolt tehtavate ettekirjutustega;

• Kauplejate poolt müüdav kaup peab olema oma üldmuljelt autentne ja sobima Muinaslaagri olustiku ning eesmärkidega. Kauba valmistamiseks võib olla kasutatud tänapäevaseid töövahendeid ja materjale tingimusel, et kaup on korralduskomitee hinnangul piisavalt kokkusobiv Muinaslaagris kujutatava ajalooperioodiga. Ideaalis võiks vähemalt osa pakutavast kaubast olla nii materjalilt kui valmistusviisilt ajalooliselt korrektne. Erandiks on arheoloogia- ning muinasajateemaliste videote, raamatute (ja muude trükiste) ning varase muusikaga CDde ja kassettide müük. Iga kaupmees peab tundma ning suutma ka kirjeldada oma toodete ajaloolist tausta;

• Juhul kui korraldajad lubavad loomult ebaautentsete rõivaste, jalanõude, aksessuaaride ja muude esemete müüki, siis on nende kandmine ja kasutamine Muinaslaagri osalejate (kaasaarvatud samu esemeid müüvate isikute poolt) poolt rangelt keelatud;

 

Käsitöölised

• Kohapeal tehtav käsitöö peab olema võimalikult autentne nii materjalilt, kasutatavatelt tööriistadel kui ka valmistusviisilt ning läbiva vastava autentsuskontrolli;

• Käsitöölistel on õigus omal soovil korraldada külastajatele ja teistele osalistele Muinaslaagri põhimõtetega kooskõlas olevaid ja teemakohaseid töötubasid. Selline tegevus on korraldajate poolt soositud, kuid tuleb kindlasti nendega kooskõlastada ja eelnevalt kokku leppida ning registreerida. Eelnevalt mitteregistreeritud ja kooskõlastamata töötoad ei ole Muinaslaagris lubatud;

 

Esinejad

• Esinejatel on vaja registreerumisvormis paari lausega kirjeldada oma etteastet ja etteaste konkreetne toimumisaeg ja –koht korraldajatega täiendavalt kokku leppida.

• Esinejad peavad oma etteaste kindlasti eelnevalt registreerima ja korraldajatega kooskõlastama. Etteaste peab arvestama kohapealsete piiratud võimalustega ja kindlasti järgima Muinaslaagri peamist eesmärki, tutvustada muinasaega;

NB! Kiruvere Muinaslaagris on ka muusikainstrumentide kasutus piiratud selliste pillidega, mis võisid muinasaegsel Eestimaal kättesaadavad olla. Praeguste andmete kohaselt olid muinasajal kasutusel erinevad viled ja sarved. Viledest nii plokkflöödi tüüpi kui ka roopilli tüüpi. Kuigi torupilli, mis samuti kuulub roopillide hulka, kasutamine Euroopas enne keskaega ei ole tõestust leidnud, siis mööndustega on ka lihtsamate torupillide kasutamine Muinaslaagris lubatud. Seda toetudes teiste roopillide levikule ja teiste Euroopa muinasaja ürituste traditsioonidele. Peale vilede ja sarvede on lubatud trummid ja 5-6 keelelised väikekandled, samuti igasugused „mürapillid“: kõristid, klotsid, tsimbalid jmt. Kõik pillid peavad olema valmistatud muinasajal Eestis kättesaadavatest materjalidest.

Close Menu