+372 5157 725 info@kiruvere.ee

Kiruvere Muinaslaagri kodukord

Kõikidelt osalejatelt oodatakse korralduskomitee liikmete juhtnööride järgimist ja ühiskondlikult kasulikku tööd Muinaslaagri heaks (selleks loetakse mitmekesiste käsitööoskuste demonstreerimist publikule koos võimega oma tegevust ja selle ajaloolist tausta selgitada; kauplemist autentsete esemete või sobiliku kirjandusega; toidu valmistamisel assisteerimist; Muinaslaagri üldise heakorra ja puhtuse eest hoolitsemist ja osaliselt ka võitlustel/sõjamängudel osalemist). Osalejatel kellel puudub konkreetne tegevusala, palutakse osaleda toimkondades, mis tegelevad ettevalmistus-, korraldus- ning üldiste heakorratöödega ja/või abistada teisi osalejaid.

NB! Seoses eelarve piiratusega ei toimu enam Muinaslaageri osalejate toitlustamist. Osalejatel palutakse kaasa võtta oma toit ja organiseerida selle valmistamine ning tarbimine vastavalt Muinaslaagris kehtivale korrale. Samuti ei organiseerita sel aastal Muinaslaagri osalejate telkiplatside ega parkla valvamist.

Osalejate sõpradel ja sugulastel ning kõikidel teistel, kes osalejatena ei kvalifitseeru, on keelatud Muinaslaagri territooriumil viibida peale lahtiolekuaegu. Samuti ei vastuta Muinaslaagri korralduskomitee selliste isikute majutamise eest.

• Kõiki toiminguid ja tegevusi koordineerivad ning juhivad Kiruvere Muinaslaagri korralduskomitee liikmed. Korralduskomitee liikmeid tutvustatakse Muinaslaagri alguses kõigile osalejatele;

• Kiruvere Muinaslaager püüdleb oma üldilmega maksimaalse ajaloolise tõetruuduse poole ja kohustab kõiki osalejaid samaks. Muinaslaagri ajastupiiranguks on ajavahemik 9. sajandi ja 12. sajandi p.Kr vahel (orienteeruvad aastad 850-1150) ning geograafiliseks keskpunktiks Muinas-Eesti. Ajastule peavad vastama nii osalejate rõivastus (sealhulgas ka peakatted ja jalatsid), ehted, aksessuaarid, isiklikud asjad (näiteks toidunõud, rätid) kui ka kaup, tööriistad, tuletegemisvahendid, relvad ja turvised. Kõik osalejad läbivad saabudes kohustusliku autentsuskontrolli. Nõuetele mittevastavate esemete kandmine ja kasutamine on Muinaslaagris osalejatele keelatud;

• Muinaslaagri lahtiolekuaegadel võtavad korraldajad endale kohustuse jooksvalt kontrollida üldiste autentsusnõuete järgimist ja kohustavad ühtlasi kõiki osalejaid sama tegema. Mitteautentse eseme märkamisel on kõik osalejad kohustatud kõigepealt otsima selle omanikku ja paluma tol oma ebasobiv ese peita. Omaniku mitteleidmisel tuleb nimetatud ebasobiv ese tuua korraldajate telgi juurde, kust omanik selle hiljem kätte saab;

• Korralduskomitee paneb kõigile osavõtjatele südamele vajaliku kompetentsi puudumisel mitte ise välja mõelda vastuseid publiku ja teiste osalejate küsimustele, eriti mis puudutavad Eesti ja naabermaade muinasaega üldiselt. Keerukamate küsimustele vastamise kohustus lasub Muinaslaagri toimumise ajal korralduskomitee liikmetel ja/või tunnustatud ning teemaga kursis olevatel spetsialistidel;

• Osalejate keskset toitlustamist korralduskomitee poolt ei toimu. Samuti ei toimu tsentraliseeritud nõudepesemist, oma toidunõude hügieeni eest vastutab igaüks ise. Läbi kogu Muinaslaagri kehtivad endiselt ranged autentsusnõuded ning avalikult tohib selles ajavahemikus valmistada ja tarbida vaid autentse väljanägemisega toite ajastukohastest toidunõudest;

• Osalejate endi, nende toidunõude ja muude esemete pesemine on lubatud vaid korraldajate poolt selleks ettenähtud paikades. Kuna Muinaslaagri asukoha näol on tegu avaliku supluskohaga, siis veekogudes pesemine on Muinaslaagris ja selle vahetus läheduses keelatud;

• Kõikidelt Muinaslaagrisse saabuvatelt taaskehastamisgruppidelt ja osalejatelt oodatakse minimaalsete esmaabitarvete ning neid kasutada oskava personali olemasolu (vähemalt üks isik iga grupi kohta) ning vajadusel oma abi pakkumist kõikidele kannatanutele, olgu nendeks sõdalased, teised osalejad või publik;

• Iga osaleja vastutab oma isiklike asjade eest ise, palume tungivalt mitte jätta platsile vedelema oma relvi, toidunõusid, riideid ja muid esemeid. Et vältida asjade varastamist ja kadumist, palume platsilt leitud muinasesemed tuua lähima korraldaja kätte. Korralduskomitee liikmed ei vastuta kadumaläinud esemete ja vara eest. Üldine heakorra järele valvamise on võrdselt kõikide osalejate kohustus. Lapsevanemad/hooldajad vastutavad ühtlasi ka nendega Muinaslaagrisse kaasa tulnud alaealiste laste eest;

• Prahi mahaviskamine, tule tegemine väljaspool ettenähtud kohti, territooriumil kasvavate puude raiumine, looduse reostamine ja igasugune muu käitumine, mis ei lähe kokku üldiste normide ja käitumistavadega on rangelt keelatud;

• Alkoholi tarbimine Muinaslaagris on lubatud mõistlikus koguses (et selline tegevus ei muutuks teisi osalejaid ja teisi isikuid häirivaks ega muudaks osalejate tegevusvõimetuse tõttu järgmise päeva ajakava ja tegevuse kasutegurit). Alkoholi tarbimine on soovitav pigem õhtuti. Narkootikumide pruukimine, teisi osalejaid ja muid isikuid solvav ning vägivaldne käitumine on rangelt keelatud;

• Muinaslaagris on seal keelatud avalikult kasutada moodsates pakendites pesemisvahendeid, jooke ja toiduaineid (sealhulgas ka pakendist sõltumatult moodsaid toiduaineid). Tähelepanu lapsevanemad: antud piirang kehtib ka osalevatele lastele! Erandi moodustavad ainult vigastuse ravitsemiseks ning osalejate tervise ning vältimatute vajaduste huvides pruugitavad tänapäevased ravimid ja plaastrid jms;

• Suitsetamine on lubatud ainult selleks spetsiaalselt eraldatud paikades, mis on vastavalt märgistatud;

• Muinaslaagri territooriumil saab olema mitu lõkkekohta, mida võib kasutada osalejatele toidu valmistamiseks ning muinasaja toidutegemisviisi demonstreerimiseks. NB! Toidu müümine külastajatele on korralduskomitee monopol ja osalejatele on selline tegevus keelatud;

• Osalejatel on keelatud kanda ja kasutada tänapäevaseid esemeid nagu käekellad, mobiiltelefonid jms. Nende kasutamine on lubatud vaid hädaolukorras ja korralduskomitee liikmetele, kel on soovitav teha seda pealtvaatajate silme eest varjatud kohtades;

• Osalejatel on lubatud kasutada ja kanda moodsaid jäädvustusvahendeid, nagu videokaamerad ja fotoaparaadid. Nende kandmisel tuleb aga silmas pidada üldist autentset õhkkonda. Kui neid seadmeid hetkel ei kasutata, siis tuleks need peita ajastutruu materjali (näiteks linase-villase koti või kanga sisse). Eriti hoolikas palume olla ise fotodel poseerimisega ja vältida oma modernsete seadmete kaadrisse sattumist;

• Muinaslaagris on ööbimine korraldatud kahel telkimisplatsil. Ürituse peamisel tegevusplatsil on lubatud telkida vaid korraldajate poolt aktsepteeritud muinastelkides ja teistes autentsusnõuetele vastavates varjualustes. Muinastelkide sees ja ümber peab valitsema kord. Telkides olevad moodsad esemed tuleb kinni katta, et need ei rikuks Muinaslaagri üldist muljet. Modernsete telkide jaoks on ette nähtud eraldi telkimisplats, mis asub Muinaslaagri territooriumil, kuid piisavalt kaugel peamisest tegevusplatsist, et mitte rikkuda ürituse üldmuljet. Igasugune telkimine Muinaslaagri territooriumil on lubatud vaid registreeritud ja autentsuskontrolli läbinud osalejatele ning ainult korraldajate poolt selleks ette nähtud platsidel. Muudel isikutel, ka osalejate pereliikmetel ja headel tuttavatel on Muinaslaagri territooriumil ja/või selle vahetus läheduses telkimine keelatud;

Close Menu